verbinden


Hoe houden we de leraren aan de regio verbonden? Hoe binden we nieuwe leraren aan deze regio? Door leraren blijvend de mogelijkheid te geven hun loopbaan een professionele impuls te geven! Regio NHN is hier al, door haar twee Academische Opleidingsscholen en allerlei initiatieven vanuit het Platform en besturen, hard mee aan het werk.

In het deelproject Verbinden wordt er ingezoomd op specifieke maattrajecten waarbij wordt samengewerkt met andere regio’s. Dit project bestaat uit drie deelprojecten en wordt geleid door een projectleider.

Deelproject 1
Aansluiten bij: Maatwerk lerarenopleidingen

Het gaat in dit project om het verbeteren en versterken van zij-instoomprocedures en EVC-procedures. Gebleken is dat het succesvol afronden van een zij-instroomtraject in belangrijke mate afhankelijk is van een goede voorselectie. Het opzetten van een adequaat en selectief voortraject is absoluut noodzakelijk. Maar het is ook bekend dat er weinig potentiële kandidaten voor het leraarsvak gebruik maken van EVC’s.

Dit deelproject draagt bij aan de afname van kwantitatieve tekorten door 20 extra potentiële leraren te werven, een goed beschreven procedure van het oriëntatietraject te leveren en 20 EVC procedures af te leggen.

Voor een praktijkvoorbeeld, klik hier.

Deelproject 2
Laten opstromen van leraren

Met dit deelproject geeft het Platform 15 leraren uit de regio de kans op te stromen van 2e graads naar 1e graads gebied in vooral de tekortvakken. De opleidingen worden gevolgd bij de opleidingen van het Platform (HvA, InHolland, VU, UvA). De leraren die deelnemen aan dit project krijgen een gedeelte van hun opleidingskosten vergoed en hun school krijgt een tegemoetkoming in de vorm van vervangingsgelden.

Deelproject 3
Naar een betere inductie

Met dit deelproject zorgt het Platform voor een versterking en uitbreiding van de HRM aanpak op het gebied van lerarenbegeleiding. Door actief in te zetten op het behoud van beginnende leraren, zorgt het Platform dat vertrek uit het onderwijs van deze groep significant teruggedrongen wordt. Het project richt zich op scholing van beginnende leraren en van loopbaancoaches. Ook wordt ingezet op coaching van en intervisie voor beginnende leraren. Tot slot wordt het periodiek meten van de uitstroom, begeleid door exitinterviews, ingezet als duurzaam instrument.

Dit project beoogt het percentage leraren dat binnen vijf jaar vertrekt, terug te dringen met 50%. Ook zullen er 60 nieuw opgeleide coaches/docentbegeleiders komen en 30 bijgeschoolde huidige coaches/docentbegeleiders.