verbinden en vernieuwen


Wat staat Noord-Holland Noord te wachten als het gaat om het lerarentekort in het voortgezet onderwijs de komende jaren?

Een dalend leerlingenaantal.

Een meer dan gemiddelde afname van de werkgelegenheid voor leraren.

Een hoge uitstroom van leraren.

Een benodigde instroom van afgestudeerden vanuit lerarenopleidingen die iets hoger ligt dan in de rest van Nederland.

Tekorten bij de toedeling van afstudeerders op basis van de benodigde instroom.

Relatieve tekorten bij klassieke talen, Duits, Frans, aardrijkskunde, schei-, wis- , natuur- en informatiekunde.

Een relatief hoge benodigde instroom van management en schoolleiders; deze zal grotendeels uit leraren gerekruteerd moeten worden.Noord-Holland Noord als knelpuntenregio
Met o.a. deze kennis heeft de regiegroep van het Platform de mogelijkheid voor een projectaanvraag voor Noord-Holland Noord als knelpuntenregio met beide handen aangegrepen.

De leden van het Platform hebben zich begin 2013 uitgesproken over thema’s die in de loop van de tijd waren geïnventariseerd. Steeds werd gekeken naar de urgentie van het probleem dat opgelost zou worden met de voorstellen, het geschatte draagvlak binnen de scholen en de haalbaarheid van de voorstellen.

Verbinden en Vernieuwen
Het meest doeltreffend werden thema’s genoemd die er voor zouden zorgen dat leraren de regio niet verlaten (Verbinden) en thema’s waarbij de regio laat zien dat ze op de toekomst is voorbereid (Vernieuwen). Dit project, Verbinden en Vernieuwen, geeft een goede impuls om te blijven werken aan de kwantitatieve en kwalitatieve arbeidsmarktvraagstukken en sluit aan bij de opdracht van het Platform.

Deelprojecten
Van de twaalf mogelijke deelprojecten zijn er zes het meest geschikt bevonden om uit te gaan voeren in de periode 2013 -2016. Het raamplan, waarin deze zes deelprojecten beschreven staan, is medio 2013 naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gestuurd om een eerste feedback te krijgen. Op basis van die feedback zijn de deelprojecten in de projectaanvraag verder uitgewerkt.

Subsidie
Het Platform heeft van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een subsidie ontvangen voor het project Verbinden en Vernieuwen. Het is de bedoeling dat veel van de initiatieven uit het projectplan, na de projectperiode, als duurzame thema’s bij de partners van het Platform terug te vinden zijn.