wie zijn wij?


Het Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt VO NHN (RPOA VO NHN) is in 2008 opgericht door diverse VO scholen en hogescholen en universiteiten. In 2013 is de naam verkort tot Platform Noord-Holland Noord, onderwijsarbeidsmarkt VO (verder te noemen: het Platform). Voor deelnemende instellingen klik hier.

Convenant
In Noord-Holland Noord is in 2008 een convenant opgesteld om de wisseling tussen de uitstroom en instroom van leraren zo goed mogelijk in evenwicht te houden en om te werken aan kwalitatieve impulsen voor zowel het zittend als het nieuwe personeel. Een goede samenwerking tussen opleidingsinstituten en het onderwijsveld en de scholen onderling staat daarbij hoog in het vaandel. Het Platform is hier een uitvloeisel van. Het convenant loopt tot 31 december 2014. Ruim vóór die tijd zal een uitspraak gedaan worden over de voortzetting van het Platform.

Opdracht Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt VO Noord-Holland Noord
Het Platform heeft zich als opdracht gesteld:

Strategieën te ontwikkelen en projecten op te zetten rond arbeidsmarktthema’s om voldoende gekwalificeerd personeel binnen de regio te krijgen en te houden. Het bevordert daartoe het werven, opleiden en behouden van leraren in het voortgezet onderwijs.

Het scheppen van voorwaarden voor de uitvoering van bovengenoemde opdracht in overleg met elkaar en de lokale, regionale en landelijke overheid.

Het bevorderen van een voldoende instroom van studenten en anderen die een opleiding t.b.v. het voortgezet onderwijs willen volgen en bij de aangesloten besturen wensen te werken.

Het verkrijgen van een optimale afstemming tussen besturen en de opleidingsinstituten.Regiegroep
Het Platform komt twee à drie keer per jaar bij elkaar. De dagelijkse gang van zaken wordt aangestuurd door een regiegroep. Deze regiegroep staat onder leiding van de heer C.A. (Kees) van Bergeijk.

Binnen het Platform komen alle thema’s aan bod die gericht zijn op onderwijsarbeidsvraagstukken die de hele regio aangaan. Voor de komende drie jaar geven de deelnemers van het Platform vooral de inhoudelijke en procesmatige input die nodig is om het project Verbinden en Vernieuwen tot een succes te laten zijn.

Programma Verbinden en Vernieuwen
Het is niet bij het opstellen van een convenant gebleven. De afgelopen jaren heeft het Platform goed gefunctioneerd en heeft de regiegroep van het Platform de mogelijkheid voor een projectaanvraag voor Noord-Holland Noord als knelpuntenregio met beide handen aangegrepen. Dit project, Verbinden en Vernieuwen, geeft een goede impuls om te blijven werken aan de kwantitatieve en kwalitatieve arbeidsmarktvraagstukken en sluit aan bij de opdracht van het Platform.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over het programma Verbinden en Vernieuwen? Klik hier.