kwantitatieve tekorten


Deelproject 2.3 Laten opstromen van leraren

Plan
Dit deelproject borduurt voort op een positieve ervaring uit het voorgaande traject. In de knelpuntregio-periode (2013-2016) zijn er opstroombeurzen verstrekt. Toen hebben in Noord-Holland ruim 40 mensen een eerstegraads diploma gehaald. Aan schoolleiders is nu opnieuw de mogelijkheid geboden om leraren voor te dragen om in aanmerking te komen voor een zogenoemde opstroombeurs. Voor de betreffende leraren betekent dit vrijstelling van lessen bovenop de vrijstelling die ze al kregen door het aanvragen van de lerarenbeurs. De kans om op deze manier te slagen voor het behalen van de eerstegraads bevoegdheid wordt hierdoor vergroot.

Ambitie
Het streven is om de komende drie schooljaren 30 leraren van tweede naar eerstegraads op te laten stromen in met name de tekortvakken van de regio. Te denken valt aan: wiskunde, Nederlands, Engels, Duits, Frans en aardrijkskunde, klassieke talen, natuur- en scheikunde en informatiekunde.

Status quo december 2019
Voor dit schooljaar zijn er 9 opstroombeurzen verdeeld en de opdracht tot uitbetaling is gegeven. We hopen het verstrekken van de lerarenbeurs de komende drie schooljaren te kunnen continueren.